Päijät-Hämeen ajokoirayhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen ajokoirayhdistys ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

Tarkoitus

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Salpausselän Kennelpiiri r.y:n alueen suomenajokoirien harrastajien yhdyssiteenä.

Toiminta

3 § Yhdistys pyrkii edistämään puhdasrotuisten suomenajokoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta. Yhdistys järjestää valistustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja ajokokeita sekä huolehtii tarpeellisesta tuomarikoulutuksesta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää arpajaisia yms. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Salpausselän Kennelpiirin ry:hyn.

 

Jäsenyys

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi anomuksesta liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka johtokunta hyväksyy.

5 § Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hyväksyä vähintään ¾ äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

6 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7 § Johtokunta voi yhdistysestä erottaa jäsenen, joka

1)    ei ole kahteen (2) vuoteensuorittanut jäsenmaksuaan, tai

2)    on menetellyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai

3)    on muuten toiminut niin, että yhdistyksen toiminta vaikeutuu.

 

 

Hallinto

8 § Yhdistystä edustaa ja sen ansiosta hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitseman puheenjohtajan lisäksi kahdeksan vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä, jotka perustamisesta seuraavassa vuosikokouksessa valitaan arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksiyhdessä.

 

10 § Johtokunta valitsee ja tarvittaessa palkkaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt, joiden ei tarvitse kuulua johtokuntaan, sekä määrää heidän tehtävänsä.

 

Tilit

11 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän tulee palauttaa ne lausuntoineen takaisin johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokoukset

12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali;

2.     kokouksen laillisuuden toteaminen;

3.     Kahden henkilön valitseminen tarkastamaan pöytäkirja;

4.     äänten laskijoiden valinta;

5.     edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen;

6.     vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta;

7.     kuluvan vuoden toimintasuunnitelma;

8.     johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen kuluvalta toimintavuodelta;

9.     kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen;

10.                   kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen;

11.                   johtokunnan puheenjohtajan vaali;

12.                   erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali;

13.                   toimikuntien nimeäminen;

14.                   edustajien valitseminen Suomen Kennelliitto - Finska Stövarklubben ry:n, Salpausselän Kennelpiiri ry:n ja Suomen Ajokoirajärjestö-Finska Stövarklubben ry:n kokouksiin

15.                   muut kokouksessa mainitut asiat;

16.                   johtokunnan esittämät asiat

17.                   yhdistyksen jäsenten johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätettävä viimeistään 20 päivää ennen kokousta ja joista johtokunta antaa lausunnon.

Kohtiin 16 ja 17 on voimassa, mitä 15 §:ssä on säädetty.

14 § Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kuten vuosikokoukseen.

15 § Kokouksissa päätetään ainoastaan kutsussa mainituista asioista.

Äänestykset

16 § Kaikki asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei suljettua äänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

Sääntöjen Muutos

17 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Kirjallinen perustelu muutosehdotuksesta on jätettävä johtokunnalle, joka oman lausuntonsa ohella alistaa asian kokouksen päätettäväksi.

Yhdistyksen purkaminen

18 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat lähinnä samaa tarkoitusta harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

19 § Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.